CFSO TV 父系 III:再見大男人

加拿大 地膽推介 - PG18家長指引
  吸睛指數 302       2021-06-20 00:07:55
By   CFSO

CFSO TV 父系 III:再見大男人

00:00 Intro 00:37 與子女做朋友,切忌高高在上 05:25 創意管教,應對社會衝擊 09:44 情緒與壓力管理(我知又講好chum,但重要嘢要講多幾次) 13:23 男士留意:焦慮出沒注意 15:19 唔好衰衝動

已複製
WhatsApp
聯絡方法
網址 https://www.youtube.co...
評論 (要登入咗先可以評論)