SomiSomi Bellevue【冬天的冠軍】

美國 - 華盛頓州 - 西雅圖 地膽推介 - 搵食不求人
  吸睛指數 19213       2022-12-23 06:09:04

有無人同小編一樣每年落雪時就會開youtube睇西伯利亞人極地生存片?睇完出街就會覺得自己西伯利亞人左, 道理就同冬天食雪糕一樣。

IG @somisomiicecream Address: 14701 NE 20th St Suite M-11, Bellevue, WA 98007

標籤
按以下標籤查看其他相關資訊
已複製
WhatsApp
聯絡方法
聯絡電郵 oneroadtoseattle@gmail.com
社交媒體網址
評論 (要登入咗先可以評論)